EtusivuMeistäHankkeet

Hankkeet Pirkanmaalla

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden tukena toimii useita hankkeita, joissa yrittäjiä tuetaan, koulutetaan ja kootaan yhteen kehittämään toimintaansa. Hankkeiden parissa panostetaan myös sellaisiin tärkeisiin toimintoihin, jotka muuten jäisivät vähälle huomiolle, kuten kuluttajatiedottamiseen, maakunnalliseen viestintään sekä koko sektorin verkostojen vahvistamiseen. Hankkeet ovat yrittäjän lisävipuvarsi, jolta voi kysyä neuvoa!

Pro Agria

Kehitä osaamistasi ja paranna tilasi kannattavuutta

Tule mukaan kehittämään omaa johtamisosaamistasi sekä maatilakokonaisuuden hallintaa ympäristövaikutuksineen. Teemapäivissä ja opintomatkoilla käsittelemme ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita. Pienryhmissä opit uutta ja kuulet muilta ryhmäläisiltä erilaisia tapoja toimia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksien alueilla.

Rahoittajat: Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankeaika: 1.11.2018 – 31.12.2021

Yhteyshenkilö
Terhi Mäkilä, asiantuntija, kasvintuotanto, ProAgria Etelä-Suomi, Häme
040 709 2478
[email protected]

Katso lisää hankkeesta

Hankkeessa nautakarjatuottajat tarkastelevat tuotantoaan uusista näkökulmista tilan ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyen. Koulutukseen osallistuvat oppivat kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, oppivat maan kasvukunnon parantamisesta ja hiilinielujen lisäämisestä, eläinten ja tuottajan hyvinvoinnista sekä osaavat huomioida kuluttajan ruokaketjun aktiivisena toimijana.

Kestävä kehitys pyrkii säilyttämään ja olemaan huonontamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Regeneratiivinen maatalous menee pidemmälle ja pyrkii parantamaan maaperän biologiaa ja maan mikro-organismien tasapainoa. Nämä seikat mahdollistavat korkeammat tuotot ja paremman talouden, sekä ekologisesti kestävän ja satovarman ruoan tuotannon sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Tällöin maatalous alkaa myös tuottamaan positiivisia ympäristövaikutuksia, edistämään hiilensidontaa sekä parantamaan kasvien hyvinvointia. Ruoantuotannosta ja nautakarjataloudesta voi tulla osa ilmasto-ja ekokriisien ratkaisua.

Rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
Toteuttaja: Ahlmanin koulun Säätiön sr (Ahlman)
Toiminta-alue: Pirkanmaa
Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2022

Yhteyshenkilö
Riitta Niiranen, projektipäällikkö, Ahlman
050 570 7505
[email protected]

Seuraa hankkeen viestintää täältä
Parasta Pirkanmaalta

Parasta Pirkanmaalta

Ruokasektorin ja rajapintojen koordinaatio – yhteistyöhanke

Hankkeen tehtävänä on kehittää ja edistää Pirkanmaan ruokasektorin ja ruokamatkailun toimintaa kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa kehittäjätahojen yhteistyön tiivistämistä, toiminnan yhtenäistämistä sekä yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa määrätietoista maakunnan eteenpäin viemistä.

Hankkeella pyritään muodostamaan Pirkanmaan identiteetti ja vahvistamaan maakunnan imagoa ruoka- ja matkailumaakuntana. Pirkanmaalaiselle ruoalle ja ruokamatkailulle luodaan pohja mistä ponnistaa, ja johon voi nojata paitsi yleinen alueellinen kehittäminen, myös yksittäisten tuotteiden markkinointi. Ruoantuotannon kestävyys, hiilensidonta ja muut ympäristökysymykset sekä aluetaloudellinen vaikuttavuus ovat viestinnän kärkenä.

Rahoittaja: EU:n maaseutuohjelma
Toteuttaja: Ahlmanin koulun Säätiö sr (Ahlman)
Toiminta-alue: Pirkanmaa
Hankeaika: 1.3.2019 – 30.6.2023

Yhteyshenkilö
Riitta Niiranen, projektipäällikkö, AhlmanEdu
riitta.niiranen(a)ahlman.fi
0505 707 505

Katso lisää hankkeesta

Maatalousympäristö on merkittävä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä. Erityisesti luonnonlaitumet ovat monien uhanalaisten lajien elinpaikkoja.

Lumolaidun-verkostohanke avaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä maatalousympäristössä. Jotta tämä konkretisoituu niin kuluttajille kuin maataloustuottajille, tarvitsemme tiloja, kohteita, joissa pääsemme tutustumaan aiheeseen.

Tavoitteena on, että kartoitusten, hoidon kehittämisen ja luonnonlaitumiin liittyvien tilakohtaisten palvelujen myötä muodostuu verkosto, jota voimme hyödyntää monipuolisesti niin palveluissa kuin viestinnässä.

Rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankeaika: 1.3.2019-30.9.2022

Yhteyshenkilöt
Riikka Söyrinki
projektipäällikkö, Maisema-asiantuntija, NEUVO ympäristöasiantuntija
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi, Pirkanmaa
040 744 7231
[email protected]

Laura Puolamäki
Maisema-asiantuntija, NEUVO 2020 asiantuntija ympäristö, maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi, Pirkanmaa
040 544 4899
[email protected]

Katso lisää hankkeesta

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille – Ruokaketjujen kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa koko ruokaketjun ja etenkin alkutuotannon ja jatkojalostuksen kannattavuutta mahdollistamalla pientuottajien tuotteiden pääseminen markkinoille. Hankkeessa tuotetaan erilaisten pilottien avulla toimintamalleja, joiden avulla mahdollistetaan yhteistyö ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan kanssa. Hankkeessa läpileikkaavina periaatteina ovat kestävä kehitys, ilmastokysymykset, yhteistyö ja koko ruokaketjun osien välinen ymmärrys toistensa työstä ja sen reunaehdoista.

Rahoittaja: EU:n maaseutuohjelma (80%)
Toteuttajat: Ahlmanin koulun Säätiö sr (Ahlman) hallinnoijana, Tampereen ammattikorkeakoulu osatoteuttajana
Hankeaika: 1.9.2019 – 30.6.2023

Yhteyshenkilö
Riitta Niiranen, projektipäällikkö, AhlmanEdu
riitta.niiranen(a)ahlman.fi
0505 707 505

Katso lisää hankkeesta
Pro Agria

Pirkanmaalaisille maatiloille ja maaseudun yrityksille suunnatun AgroEko–hankkeen tavoitteena on parantaa maatilojen ja maaseudulla toimivien yritysten valmiuksia biokaasun raaka-aineen hyödyntämiseen ja biokaasuenergian kannattavaan tuotantoon.

Hankkeessa edesautetaan kotimaista ruokaketjua kohti hiilineutraalia tuotantoa ja samalla tehostamaan ravinteiden kiertoa. Tavoitteena on parantaa maatilojen energia- ja ravinneomavaraisuutta sekä huoltovarmuutta tukemalla hajautettua energian tuotantoa.

Rahoittaja: Pirkanmaan ELY‐keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen toimialue: Pirkanmaa
Hankeaika 1.4.2020 ‐ 31.12.2022

Yhteyshenkilö
Juha Hiitelä, energia-asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi, Pirkanmaa ja Häme
045 676 7340
[email protected]

 

Katso lisää hankkeesta
Pro Agria

VILLA-hanke

Suomalainen villa hyötykäyttöön

Kotimaisen raakavillan kysyntä Suomessa on yllättäen kasvanut nopeasti ja paljon parin viime vuoden aikana, eikä tuotanto nykyisellään riitä kattamaan kysyntää. Tilanne on uusi sekä lammastiloille että kehräämöille: villasta, erityisesti hyvälaatuisesta suomalaisesta villasta on ollut jopa pulaa.

Suomalainen villa hyötykäyttöön, VILLA-hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen villan saatavuutta ja käyttöä yhteistyössä villan jatkojalostajien kanssa. Hankkeessa toteutetaan koulutuksia lampureille ja luodaan villalle laatustandardit.

Rahoittaja: Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset
Toteuttajat: ProAgria Etelä-Suomi ry ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
Toiminta-alue: Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueet
Hankeaika: 1.8.2021-31.12.2022

Yhteyshenkilöt
Anu Pentti, projektipäällikkö, ProAgria Etelä-Suomi
041 7313590

Milla Alanco-Ollqvist
erityisasiantuntija, lammas- ja vuohituotanto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, ruotsinkielinen Pohjanmaa,  Keski-Suomi
040 7060 558

[email protected]

Katso lisää hankkeesta

Kasvua Suomenkarjasta

Toimitusketjun perustaminen ja menekin edistäminen – kehittämishanke

Kasvua suomenkarjasta -hankkeella luotiin lisää mahdollisuuksia suomenkarjaan perustuvan liiketoiminnan lisäämiselle koko elintarvikeketjussa; navetasta tuotteeksi saakka. Hankkeessa rakennettiin puuttuva yhteistyöverkosto paikallisen ruokaketjun rakentamiseen. Tavoitteena oli nostaa suomenkarjan arvostusta ja kuluttajien ostohalukkuutta brändäämällä suomenkarja ja sparrata suomenkarjasta saatavien tuotteiden tuotekehitystä.

Hankkeen kohderyhmänä olivat pirkanmaalaiset tilalliset, joilla on suomenkarjaa tai jotka harkitsevat suomenkarjaa rotuvaihtoehtona, monialayrittäjät ja jalostajat. Myös alueen ulkopuoliset kohderyhmään kuuluvat tahot olivat tervetulleita mukaan hankkeeseen.

Rahoittajat: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, osallistuvat yritykset, Ahlman
Toteuttaja: Ahlmanin koulun Säätiö sr
Hankkeen toimialue: Pirkanmaa
Hankeaika: 1.4.2017-30.12.2019

Yhteyshenkilö
Riitta Niiranen, projektipäällikkö, Ahlman
050 570 7505
[email protected]

Tutustu hankkeessa koostettuun tietopankkiin täältä.

Luonnonyrteistä lautaselle

Villinä kasvaneet luonnonyrtit ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena niin ruokapalvelu-, elintarvike- kuin matkailuyrityksissä. Luonnonyrttien mahdollisuuksia on kuitenkin hyödynnetty vielä vähän.

Luonnonyrteistä lautaselle -hankkeen tavoitteena oli lisätä luonnonyrttialan tunnettuutta ja käyttömahdollisuuksia elintarvike-, ruoka- ja matkailualan keskuudessa PoKo ryn toimialueella. Luonnonyrttien nostamisella osaksi yrittäjien toimintaa voidaan samalla työllistää alueen muita yrittäjiä; poimijoita, luontoyrittäjiä, elintarvikeyrittäjiä. Hankkeessa edistettiin toimijoiden yhteistyötä luonnonyrttitoiminnassa.

Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin tiedottamisen, verkostojen luomisen sekä erilaisten työpajojen ja koulutusten kautta.

Rahoittaja: Leader PoKo
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN Ruoka- ja yrityspalvelut
Hankeaika: 1.9.2020 – 31.12.2021

Tutustu hankkeen materiaaleihin täältä.

Luonnonyrteistä bisnestä

Villinä kasvaneet luonnonyrtit ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena niin ruokapalvelu-, elintarvike-, matkailu- kuin hyvinvointialan yrityksissä. Luonnonyrttien mahdollisuuksia on kuitenkin hyödynnetty vielä vähän. Luonnonyrteistä bisnestä -hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonyrttialan luomia mahdollisuuksia elintarvike-, ruoka-, matkailu- ja hyvinvointialan keskuudessa Kanta- ja Päijät-Hämeessä niin, että toimijoille tulee luonnonyrttien käytön avulla uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä liiketoiminnallista hyötyä. Hankkeessa myös kehitetään luonnonyrttien poiminta- ja toimitusketjua.

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan pääasiassa tiedottamisen, verkostojen luomisen sekä erilaisten työpajojen ja koulutusten kautta. Hankkeen tapahtumissa ja koulutuksissa opitaan yhdessä pohtimisten ja ideoimisen sekä käytännön esimerkkien ja tekemisen kautta.

Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN Ruoka- ja yrityspalvelut
Hankeaika: 1.4.2018 – 30.8.2020

Tutustu hankkeen materiaaleihin täältä.

Voimaa Farmarille

MTK-Pirkanmaan Voimaa Farmarille -hanke keskittyi tarjoamaan  luottamuksellista ja maksutonta apua jaksamiseen, työhyvinvointiin, riskienhallintaan ja talousasioihin. Hankkeessa kartoitettiin maatilan ja yrittäjäperheen kokonaistilanteen yhdessä asiakkaan kanssa ja laadittiin yksilölliset suunnitelmat ja toimenpide-ehdotukset tilanteen ratkaisemiseksi. 

Rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus / Maaseuturahaston rahoitus
Toteuttaja:  MTK Pirkanmaa
Toiminta-alue: Pirkanmaa
Hankeaika: 2018 – 2021

Voimaa farmarille -hankkeen toiminta on päättynyt.
Työ jatkuu Melan Välitä Viljelijästä -projektissa.

 

Parasta pöytään Pirkanmaalta

Lähiruokaa jokaiseen päivään

Maakunnallisen ruokayhteistyön perustaa on rakennettu mm. Parasta pöytään Pirkanmaalta – hankkeessa vuosina 2016-2018. Yhteistyöhanke kokosi Pirkanmaan lähiruokakehittäjät yhteen. Hanketta hallinnoi Ahlman ja osatoteuttajina olivat ProAgria Etelä-Suomi ry Maa- ja kotitalousnaiset sekä Ekokumppanit Oy.

Ahlman toteutti myös Tiedolla ja osaamisella kasvuun -hanketta yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Pyhäjärvi-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
Toteuttajat: Ahlman, ProAgria Etelä-Suomi ry / Maa- ja kotitalousnaiset, Ekokumppanit Oy
Hankkeen toimialue: Pirkanmaa
Hankeaika: 2016-2018

Seuraa maakunnallisen ruokasektorin ajankohtaisia tapahtumia täältä.