Hankkeet Pirkanmaalla

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden tukena toimii useita hankkeita, joissa yrittäjiä tuetaan, koulutetaan ja kootaan yhteen kehittämään toimintaansa. Hankkeiden parissa panostetaan myös sellaisiin tärkeisiin toimintoihin, jotka muuten jäisivät vähälle huomiolle, kuten kuluttajatiedottamiseen, maakunnalliseen viestintään sekä koko sektorin verkostojen vahvistamiseen. Hankkeet ovat yrittäjän lisävipuvarsi, jolta voi kysyä neuvoa!

Pro Agria

Kehitä osaamistasi ja paranna tilasi kannattavuutta

Tule mukaan kehittämään omaa johtamisosaamistasi sekä maatilakokonaisuuden hallintaa ympäristövaikutuksineen. Teemapäivissä ja opintomatkoilla käsittelemme ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita. Pienryhmissä opit uutta ja kuulet muilta ryhmäläisiltä erilaisia tapoja toimia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksien alueilla.

Rahoittajat: Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset

Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry

Hankkeen kesto: 1.11.2018 – 31.12.2021

Sari Jussila 043 824 9088

Terhi Mäkilä 040 709 2478

[email protected]

Hankkeessa nautakarjatuottajat tarkastelevat tuotantoaan uusista näkökulmista tilan ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyen. Koulutukseen osallistuvat oppivat kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, oppivat maan kasvukunnon parantamisesta ja hiilinielujen lisäämisestä,eläinten ja tuottajan hyvinvoinnista sekäosaavat huomioida kuluttajan ruokaketjun aktiivisena toimijana.

Kestävä kehitys pyrkii säilyttämään ja olemaan huonontamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Regeneratiivinen maatalous menee pidemmälle ja pyrkii parantamaan maaperän biologiaa ja maan mikro-organismien tasapainoa. Nämä seikat mahdollistavat korkeammat tuotot ja paremman talouden, sekä ekologisesti kestävän ja satovarman ruoan tuotannon sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Tällöin maatalous alkaa myös tuottamaan positiivisia ympäristövaikutuksia, edistämään hiilensidontaa sekä parantamaan kasvien hyvinvointia.Ruoantuotannosta ja nautakarjataloudesta voi tulla osa ilmasto-ja ekokriisien ratkaisua.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2020-31.12.2022 Ahlmanin koulun Säätiön toimesta.

Parasta Pirkanmaalta

Parasta Pirkanmaalta

Ruokasektorin ja rajapintojen koordinaatio – yhteistyöhanke

Hankkeen tehtävänä on kehittää ja edistää Pirkanmaan ruokasektorin ja ruokamatkailun toimintaa kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa kehittäjätahojen yhteistyön tiivistämistä, toiminnan yhtenäistämistä sekä yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa määrätietoista maakunnan eteenpäin viemistä. Hankkeella pyritään muodostamaan Pirkanmaan identiteetti ja vahvistamaan maakunnan imagoa ruoka- ja matkailumaakuntana. Pirkanmaalaiselle ruoalle ja ruokamatkailulle luodaan pohja mistä ponnistaa, ja johon voi nojata paitsi yleinen alueellinen kehittäminen, myös yksittäisten tuotteiden markkinointi. Ruoantuotannon kestävyys, hiilensidonta ja muut ympäristökysymykset sekä aluetaloudellinen vaikuttavuus ovat viestinnän kärkenä.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.3.2019 – 30.6.2022 Ahlmanin koulun Säätiön toimesta. Hanke rahoitetaan 100 % EU:n maaseutuohjelmasta.

Ahlman / Antti Luomala p. 050 408 6708.

Ahlman / Eeva Ylinen p. 0400 805 839

[email protected]

MTK-Pirkanmaan Voimaa Farmarille -hanke tarjoaa luottamuksellista ja maksutonta apua jaksamiseen, työhyvinvointiin, riskienhallintaan ja talousasioihin. Kartoitamme maatilan ja yrittäjäperheen kokonaistilanteen yhdessä asiakkaan kanssa ja laadimme yksilöllisen suunnitelman ja toimenpide-ehdotukset tilanteen ratkaisemiseksi. Kannustamme ja tuemme asiakasta muutosten ja huolien keskellä sekä tarvittaessa ohjaamme asiakkaan muiden tahojen asiantuntijapalvelujen piiriin.

Maija Pispa p. 040 920 9801, [email protected]

Maria Savolainen p. 050 513 7951, [email protected]

 

Katso lisää Voimaa Farmarille -verkkosivuilta

Villinä kasvaneet luonnonyrtit ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena niin ruokapalvelu-, elintarvike- kuin matkailuyrityksissä. Luonnonyrttien mahdollisuuksia on kuitenkin hyödynnetty vielä vähän.
 
Luonnonyrteistä lautaselle -hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonyrttialan tunnettuutta ja käyttömahdollisuuksia elintarvike-, ruoka- ja matkailualan keskuudessa PoKo ryn toimialueella. Luonnonyrttien nostamisella osaksi yrittäjien toimintaa voidaan samalla työllistää alueen muita yrittäjiä; poimijoita, luontoyrittäjiä, elintarvikeyrittäjiä. Hankkeessa edistetään toimijoiden yhteistyötä luonnonyrttitoiminnassa.
 
Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan tiedottamisen, verkostojen luomisen sekä erilaisten työpajojen ja koulutusten kautta.
 
Hankkeen yhteyshenkilöt
Outi Penttilä, projektipäällikkö
 
Hankkeen tapahtumia löydät vierittämällä sivua alaspäin, sivun alaosasta.
 
Rahoittaja: Leader PoKo
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN Ruoka- ja yrityspalvelut
Hankkeen kesto: 1.9.2020 – 31.12.2021

Katso lisää hankkeesta

Maatalousympäristö on merkittävä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä. Erityisesti luonnonlaitumet ovat monien uhanalaisten lajien elinpaikkoja.

Lumolaidun-verkostohanke avaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä maatalousympäristössä. Jotta tämä konkretisoituu niin kuluttajille kuin maataloustuottajille, tarvitsemme tiloja, kohteita, joissa pääsemme tutustumaan aiheeseen.

Tavoitteena on, että kartoitusten, hoidon kehittämisen ja luonnonlaitumiin liittyvien tilakohtaisten palvelujen myötä muodostuu verkosto, jota voimme hyödyntää monipuolisesti niin palveluissa kuin viestinnässä.

HANKKEEN ESITTELY

Projektipäällikkö: Riikka Söyrinki
Rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen kesto: 1.3.2019-31.12.2021

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille – Ruokaketjujen kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa koko ruokaketjun ja etenkin alkutuotannon ja jatkojalostuksen kannattavuutta mahdollistamalla pientuottajien tuotteiden pääseminen markkinoille. Hankkeessa tuotetaan erilaisten pilottien avulla toimintamalleja, joiden avulla mahdollistetaan yhteistyö ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan kanssa. Hankkeessa läpileikkaavina periaatteina ovat kestävä kehitys, ilmastokysymykset, yhteistyö ja koko ruokaketjun osien välinen ymmärrys toistensa työstä ja sen reunaehdoista.

Hanketta toteuttavat Ahlmanin koulun Säätiö hallinnoijana ja Tampereen ammattikorkeakoulu osatoteuttajana ajalla 1.9.2019 – 31.8.2022. Hanketta rahoitetaan 80 % EU:n maaseutuohjelmasta.

Ahlman / Antti Luomala p. 050 408 6708.

Ahlman / Eeva Ylinen p. 0400 805 839

[email protected]

Villinä kasvaneet luonnonyrtit ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena niin ruokapalvelu-, elintarvike-, matkailu- kuin hyvinvointialan yrityksissä. Luonnonyrttien mahdollisuuksia on kuitenkin hyödynnetty vielä vähän. Luonnonyrteistä bisnestä -hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonyrttialan luomia mahdollisuuksia elintarvike-, ruoka-, matkailu- ja hyvinvointialan keskuudessa Kanta- ja Päijät-Hämeessä niin, että toimijoille tulee luonnonyrttien käytön avulla uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä liiketoiminnallista hyötyä. Hankkeessa myös kehitetään luonnonyrttien poiminta- ja toimitusketjua.

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan pääasiassa tiedottamisen, verkostojen luomisen sekä erilaisten työpajojen ja koulutusten kautta. Hankkeen tapahtumissa ja koulutuksissa opitaan yhdessä pohtimisten ja ideoimisen sekä käytännön esimerkkien ja tekemisen kautta.

Outi Penttilä p.040 719 8959

[email protected]

Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN Ruoka- ja yrityspalvelut

Hankkeen kesto: 1.4.2018 – 30.8.2020

Katso lisää hankkeesta

Kasvua Suomenkarjasta

Toimitusketjun perustaminen ja menekin edistäminen – kehittämishanke

Kasvua suomenkarjasta -hankkeella etsitään ja luodaan lisää mahdollisuuksia suomenkarjaan perustuvan liiketoiminnan lisäämiselle koko elintarvikeketjussa; navetasta tuotteeksi saakka. Hankkeessa luodaan puuttuva yhteistyöverkosto paikallisen ruokaketjun rakentamiseen. Tavoitteena on nostaa suomenkarjan arvostusta ja kuluttajien ostohalukkuutta brändäämällä suomenkarja ja sparrata suomenkarjasta saatavien tuotteiden tuotekehitystä.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pirkanmaalaiset tilalliset, joilla on suomenkarjaa tai jotka harkitsevat suomenkarjaa rotuvaihtoehtona, monialayrittäjät ja jalostajat. Myös alueen ulkopuoliset kohderyhmään kuuluvat tahot ovat tervetulleita mukaan hankkeeseen.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2017-30.12.2019

Ahlman / Riitta Niiranen p. 050 570 7505

Parasta pöytään Pirkanmaalta

Lähiruokaa jokaiseen päivään

Maakunnallisen ruokayhteistyön perustaa on rakennettu mm. Parasta pöytään Pirkanmaalta – hankkeessa vuosina 2016-2018. Yhteistyöhanke kokosi Pirkanmaan lähiruokakehittäjät yhteen. Hanketta hallinnoi Ahlman ja osatoteuttajina olivat ProAgria Etelä-Suomi ry Maa- ja kotitalousnaiset sekä Ekokumppanit Oy.

Ahlman toteutti myös Tiedolla ja osaamisella kasvuun -hanketta yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Pyhäjärvi-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeen myötä syntyneessä Facebook-ryhmässä tiedotetaan alueen kuluttajia lähiruoka-aiheista vielä hankkeen jälkeenkin.